Organisasjonen

Elevorganisasjonen er elevene og lærlingenes interesseorganisasjon.

Vi er organisert med 19 fylkeslag og ett sentralstyre. Vi har over 400 medlemsskoler over hele landet, og er en organisasjon av, med og for elever.

Elevorganisasjonen tilbyr blant annet seminarer, kampanjer, skoleringer, en rettighetstjeneste og EO-fondet. I EO-fondet blir det delt ut nesten to millioner kroner til elevråd og skoler over hele landet hvert år. Elevorganisasjonen er basert på frivillighet og organisasjonen uttaler seg kun om skolepolitikk.

Siden Elevorganisasjonens begynnelse har organisasjonen fått oppnådd lovfestet rett til elevråd, gratis skolebøker, opplæringslova §9a, elev- og lærlingombud i omtrent alle fylker, stans av tilfeldige narkorazziaer i skolen, og politisk påvirkning.

Elevene

Elevene på medlemsskolene velger de tillitsvalgte som skal sitte i skolens elevråd. Samlet er det rundt 140 000 elever ved Elevorganisasjonens medlemsskoler. Dersom skolen skal melde seg inn eller ut av Elevorganisasjonen må minst halvparten av elevene som går ved skolen stemme for innmelding/utmelding.

Elevrådene


Elevorganisasjonen har kontakt med medlemsskolene gjennom skolenes elevråd. I EO-sammenheng er det fortrinnsvis elevrådsleder som skal reise fra skolen. Hvis elevrådsleder ikke har mulighet selv kan elevrådet velge å sende en annen person.

Årsmøter i fylkene


Årsmøtene i fylkene bestemmer hva som skal stå i arbeidsprogrammet fylkesstyrene skal jobbe med. Årsmøtene kan også velge sin egen politikk så lenge den ikke strider mot Elevorganisasjonens sentrale politikk. Det er årsmøtene i fylkene som bestemmer hvem som skal sitte i fylkesstyrene.

Landsstyret (LS)


Landsstyret består av landets 19 fylkesledere og Elevorganisasjonens leder som er valgt på Elevtinget. Landsstyret er det øverste organet mellom to Elevting, og har myndighet til å utdype Elevorganisasjonens politikk, så lenge de ikke fatter vedtak som strider mot det Elevtinget har vedtatt. Landsstyret skal også behandle store organisatoriske saker.

Fylkesstyrene (FS)


Fylkesstyrene jobber med arbeidsprogrammene som er vedtatt på fylkenes årsmøter, og driver det politiske arbeidet opp mot Fylkeskommunene. Fylkeslagene arrangerer blant annet forskjellige seminarer og skoleringer for elevene ved medlemsskolene i fylket.

Elevtinget


Elevtinget er det øverste organet i Elevorganisasjonen. Hvert år kommer mer enn 400 elever fra medlemsskolene til Elevtinget for å bestemme hva som skal være Elevorganisasjonens politikk, hva som skal stå i det sentrale arbeidsprogrammet, hva som skal stå i organisasjonens vedtekter, hva som skal være kampanjetema i året som kommer, og hvem som skal sitte i Elevorganisasjonens sentrale organer.

Sentralstyret (SST) og generalsekretær

Sentralstyret og Generalsekretæren jobber på Elevorganisasjonens kontor i Oslo og har ansvar for gjennomføringen av arbeidsprogrammet som vedtas på Elevtinget. Sentralstyret har ansvar for å forberede politiske saker for landsstyret, generalsekretæren har ansvaret for den daglige drifte på kontoret, samt EO sin økonomi.

OD-styret


OD-styret har hovedansvar for Operasjon Dagsverk (OD), og skal passe på at alt går riktig for seg. OD-styret bestemmer også hvem som skal sitte i ODs hovedkomité, som jobber på i Oslo ved Elevorganisasjonens kontor med den praktiske gjennomføringen av Operasjon Dagsverk.

Desisjonskomiteen (deskom)


Desisjonskomiteen er Elevorganisasjonens sentrale kontrollkomité, og skal rapportere til Landsstyret og Elevtinget om arbeidet til sentralleddet, og organisasjonens utvikling. Desisjonskomiteen har myndighet til å tolke organisasjonens styringsdokumenter dersom det oppstår uklarheter.

Valgkomiteen (valgkom)


Valgkomiteen jobber mellom to Elevting med å finne kandidater til de sentrale tillitsvervene og kommer med en innstilling ovenfor Elevtinget.