Trygge elever lærer best

Ingenting fremmer læring som trygge rammer i skolen. For å lære godt og å bli en
god samfunnsborger må eleven ha det godt, både med seg selv og de rundt seg. I
dag er skolen et utrygt sted for alt for mange elever. Skolen har både systemer som gjør eleven utrygg, og som ikke gjør noe med utrygghetene den skaper.

Når du på videregående møtes med en fraværsgrense, får du en tydelig beskjed fra
skolen; “Vi tror ikke at du vil møte opp”. Når du ser overvåkningskameraer i kantina,
og politiet tropper opp med narkotikahunder i skoletiden sier skolen “Du er kriminell”.
Og når du møter en lukket dør hos skolehelsetjenesten og laget rundt deg ikke
eksisterer, sier skolen at du står helt alene.

Vi trenger en skole som ser hver enkelt elev og behandler alle med den omsorgen
de trenger. Verdens beste skole er en trygg skole.

Derfor krever Elevorganisasjonen at:

 • Fraværsgransa fjernes.
 • Laget rundt eleven styrkes med flere fagpersoner som skolepsykologer og
  miljøarbeidere. Det skal innføres bemanningsnormer og øremerkede midler
  for å sørge for god dekning i skolehelsetjenesten.
 • Det skal innføres et prøveprosjekt med BUP på skolene.
 • Seksualitetsundervisningen skal styrkes, og det skal være
  seksualitetsundervisning allerede fra barnetrinnet.
 • Skoleeierne skal få et større ansvar for å skolere og følge opp
  skolemiljøutvalgene på hver enkelt skole.
 • Det innføres et totalforbud mot videoovervåkning og narkorazziaer i
  skoletiden.
 • Skoleeiere skal få midler til å drive voldsforebygging, og det skal i samråd
  med elever, lærere og skoleledere utvikles veiledere for å forebygge
  voldshendelser i skolen.
 • Det skal bli vanskeligere å utvise elever fra skolen.
 • Opplæringsloven §9A må styrkes, og §9A-5 må bevares for å ivareta
  elevenes rettssikkerhet.
 • Fylkenes elev- og lærlingombud og mobbeombud må få flere ressurser, og
  det skal innføres elevombud for grunnskolen i alle landets fylker.

Politisk prioritering for perioden 2021-2024.