En skole tilpasset hver enkelt elev

Et grunnleggende prinsipp i Elevorganisasjonen er at hver enkelt elev skal ha lik tilgang til en tilpasset opplæring som støtter deres behov og forutsetning.
Samfunnet er avhengig av at hver enkelt elev fullfører videregående opplæring. Da fungerer det ikke at vi har et system som ikke legger til rette for alle. Man kan ikke forvente at alle elever skal klare seg gjennom det samme A4 skoleløpet. Elevene skal ikke måtte tilpasse seg skolen, det er skolen som må tilpasse seg elevene. 

Det er avgjørende å anerkjenne at tilpasset undervisning er en nøkkelfaktor i skolen. Dessverre opplever mange elever i dag at undervisningen ikke tar hensyn til deres ulike læringsstiler og behov. Dette skyldes at lærerne står overfor mye annet på skolen, enn å legge opp undervisningen slik at den tilpasses hver enkelt elev. For å skape en skole som ser hver enkelt elev, må hele laget rund eleven styrkes. Når du møter en lukket dør hos skolehelsetjenesten, og laget rundt deg ikke eksisterer sier skolen at du står helt alene. Slik skal det ikke være. 

Fraværsgrensen legger ikke til rette for at elevert har ulike forutsetninger for hvorvidt de klarer å møte opp til undervisningen. Derfor må dagens fraværsgrense fjernes, og fokuset må flyttes til hvordan hver enkelt elev kan fullføre til tross for sine utfordringer. 

Derfor krever Elevorganisasjonen at:

 • Fraværsgrensa skal byttes ut med et mer rettferdig fraværsreglement. 
 • Norske skoler skal være tilpasset alle med lese-, skrive- og lærevansker og motoriske vansker.
 • Skolen skal drive tett oppfølging av alle elever på skolen, men spesielt målrettet til de som trenger det.
 • Skolens ansatte skal ha oppdatert kunnskap om nevrodivergens.
 • Skolene skal jobbe for å gi bedre tilrettelegging for mennesker med psykiske helseplager. 
 • Hver enkelt skole skal ha en handlingsplan for å forbedre skolemiljøet.
  Handlingsplanen og oppfølgingen av den skal utvikler i samråd med elevrådet. 
 • Laget rundt eleven skal styrkes med flere fagpersoner som skolepsykologer og miljøarbeidere. 
 • Det skal innføres bemanningsnormer og øremerkede midler for å sørge for god dekning av skolehelsetjenesten.
 • Opplæringsloven §12 styrkes for å ivareta elevenes rettsikkerhet.
 • Opplæringsloven §12-5 må endres slik at skoleeier alltid får beskjed når en ansatt har krenket en elev.
 • Alle elever som ønsker flere faglige utfordringer, skal sikres dette. 
 • Kunstig intelligens bør brukes som et verktøy i skolen for å gi elever bedre tilpasset undervisning. 
 • Alle skoler skal være universelt utformet, slik at skolebygget er tilpasset alle elever. 
 • Skolene skal implementere flerspråklige ressurser i skolebiblioteket for å støte elever med ulike morsmål og fremme kulturelt mangfold.

Politisk prioritering for perioden 2024-2027.