Framtidens fagarbeidere

Innen 2035 kommer Norge til å mangle 100 000 fagarbeidere, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Skal vi møte behovet må yrkesfag satses på, og både elever og lærlinger må få støtten de trenger for å gjennomføre skoleløpene sine.
Elever opplever tidlig i utdanningsløpet sitt at yrkesfagelever er de med dårlige karakterer fra rådgiverne sine. På videregående må de legge ut for obligatorisk lære- og verneutstyr. Etter alt dette står de alene i en kamp mot medelevene sine om å sikre seg læreplass. Skal vi gjøre mangelen på fagarbeidere til 2035 mindre, må vi satse på yrkesfagelever og utdanningen deres. Kun da kan vi få en arbeidsstyrke i Norge som møter behovene våre, og som har gått gjennom en kvalitetssikret undervisning.

Derfor mener Elevorganisasjonen at:

 • Retten til læreplass skal lovfestes.
 • Dersom en elev ikke får læreplass, skal fylkeskommunen tilby flere alternative opplegg elever kan gjennomføre frem til de får læreplass.
 • Utstyrsstipendet skal fullfinansieres.
 • Utstyrsparker på skoler skal rustes opp til å være i tråd med kravene for utstyr i arbeidslivet.
 • Lærlinger skal ha rett på rådgivningstjeneste på lik linje med elever.
 • Det skal stilles formelle krav til kompetanse hos rådgivere i skolen.
 • Tilbudet om etterutdanning til rådgivere skal styrkes.
 • Det skal opprettes og settes krav til tett samarbeid og sammenheng mellom rådgivningstjenesten i grunnskolen og videregående opplæring.
 • Styrke og videreutvikle faget utdanningsvalg og sikre at alle elever får god innsikt i yrkesmulighetene sine.
 • Styrke og tilby flere valgfag med yrkesfaglig tilnærming i ungdomsskolen.
 • Innføre mer utbredt og hyppigere bruk av praktisk opplæring i ungdomsskolen.
 • Opplæringskontor skal styrkes og få tydeligere krav til kvalitet.

Politisk prioritering for perioden 2023-2026.