Visjon

All politikken til Elevorganisasjonen bygger på en felles visjon: Vi snakker verdens beste skole! For å underbygge visjonen ligger det noen felles grunnprinsipper som ligger til grunn for hele elevbevegelsens eksistens, og dermed også Elevorganisasjonens eksistens.

Verdens beste skole skapes ved at alle aktører i det skolepolitiske landskapet samarbeider. Ingen form for forskning eller utdanning kan gjøre noen i stand til å forstå elevenes skolehverdag bedre enn de forstår den selv. Elevorganisasjonens tre grunnprinsipper er at:

  • skolen skal være for alle
  • skolen skal være på elevenes premisser
  • skolen skal ha et godt læring- og arbeidsmiljø

En skole for alle innebærer at alle har rett til videregående opplæring. Denne retten må vere slik at det er en reell mulighet for alle elever å delta på lik linje, og at sosial bakgrunn og økonomiske forutsetninger ikke må stå i veien for elevens mulighet for å delta i skolen.

En skole på elevens premisser innebærer at elevene skal være en likeverdig part i alle deler av opplæringen. Elevene skal ha mulighet til å delta i skoledemokratiet, og i alle avgjørelser som angår dem. Elevene har en unik kompetanse på det å være bruker av skolen – for å skape en så god skole som mulig må man lytte til dem!

Et godt fysisk og psykisk lærings- og arbeidsmiljø innebærer at alle forhold ved skolen bedrer og styrker læringen. Ingen elever skal føle seg utenfor fellesskapet, verken i klasserommet eller i friminuttene.

Elevorganisasjonen ønsker å få gjennomslag for elevens meninger både på nasjonalt og internasjonalt plan – for dette er politikk av, med og for elever.