Dokumenter

Landsstyrevedtak

Her finner du vedtak fattet av Landsstyret til Elevorganisasjonen for inneværende periode. Vedtakene står organisert etter møter. Valg, innstillinger ovenfor Elevtinget og møtekonstituering står ikke oppført. Vedtak fattet av Sentralstyret i kraft av Midlertidig overføring av ansvar og myndighet finner du her.
NB: Det står oppført når vedtak trer i kraft, men ikke om de fortsatt er gjeldende.

Du kan lese sakspapir fra møtene ved å gå inn på hvert av møtene.

Referater

ELS02 2019-2020

Ansvar- og myndighetsoverføring | 2019-2020 ELS02 011 | Organisasjon
Koronakrisen påvirker oss alle. En konsekvens av den er at vi ikke kommer til å kunne gjennomføre Årsmøter i fylkene i vår, som resulterer i at vi ikke får valgt representanter til Landsstyret. For å sikre organisasjonens videre arbeid delegerer Landsstyret alle sine myndigheter til sentralstyret, slik at sentralstyret kan utøve de oppgavene landsstyret har.

Vedtakene er gjeldende fra det eventuelle tidspunktet man ikke lengre
kan samle et vedtaksdyktig landsstyre, og forfaller når landsstyret er vedtaksdyktige igjen.


Standardvedtekter for fylkeslag | 2019-2020 ELS02 012 | Organisasjon

Vedtaket er gjeldende med umiddelbar virkning


LS05 2019-2020

Revidering av lokallagsplatformen | 2019-2020 LS05 166 | Organisasjon

Vedtaket er gjeldende med umiddelbar virkning


LS04 2019-2020

Nordic School Student Network (NSSN) | 2019-2020 LS04 122 | Organisasjon

 • Stryke alt som inneholder NSSN i INTUs styringsdokumenter.
 • Internasjonalt utvalg skal arbeide for å opprette en ny internasjonal plattform.
 • Internasjonalt utvalg skal mellom LS04 og LS06 finne en erstatning for NSSN
 • Internasjonalt utvalg skal presentere den nye løsningen på LS06

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Digitalisering av læremidler | 2019-2020 LS04 123 | Politikk
FriDA er en plattform for digitalisering av læremidler i grunnskolen.

 • Elevorganisasjonen stiller seg kritiske til opprettelsen av FriDA

Vedtaket er gjeldende med umiddelbar virkning


Retningslinjer for miljøvennlig organisasjon | 2019-2020 LS04 125  | Organisasjon, Økonomi

 • Dokument: Retningslinjer for en miljøbevisst organisasjon
 • Organisasjonsutvalget får mandat til å utarbeide retningslinjer for en
  miljøvennlig organisasjon. Dette skal senest behandles og vedtas på LS02 i den påfølgende perioden.
 • Sentralstyret innvilges redaksjonell frihet.

Retningslinjene er gjeldende fra og med 16. mars 2020


Revidering av lokallagsplattformen | 2019-2020 LS04 129 | Organisasjon

 • Dokument: Lokallagsplattform
 • Regionutvalget skal med hjelp av andre organisasjoner lage en ressursbank for opprettelse og drift av lokallag.
 • Regionutvalget får mandat til å utarbeide endringsforslag til lokallagsplattformen, med hensikt om å øke lokallagenes autonomi. Forslagene skal legges frem på LS05.
 • Sentralstyret innvilges redaksjonell frihet.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Liedutvalgets hovedinnstilling | 2019-2020 LS04 128 | Politikk

 • Elevorganisasjonen støtter inndelingen av skoleårene på VGS i terminer
 • Elevorganisasjonen mener at dagens ordningen med tilleggspoeng for
  realfagene skal avvikles.
 • Elevorganisasjonen mener at kryssordningen og påbyggsordningene skal ivaretas.
 • Elevorganisasjonen støtter en ordning med innføringsfag for elever med manglende kompetanse etter ungdomsskolen, men mener at denne ordningen må være valgfri.
 • Elevorganisasjonen mener at elevene skal ha en rett til å gjennomføre videregående med yrkes- og/eller studiekompetanse.
 • Elevorganisasjonen støtter opprettelsen av nye utdanningsprogrammer innen det studieforberedende utdanningsløpet.
 • Elevorganisasjonen støtter endringene i fagstruktur som utvalget foreslår på studieforberedende utdanningsløp.
 • Elevorganisasjonen støtter at fag moduleres der det faller naturlig.
 • Elevorganisasjonen vil jobbe for en utvidet påbyggsordning med mulighet for to-årig påbygg og ett-årig påbygg.
 • Elevorganisasjonen støtter innføring av valgfrie språkfag i yrkesfag hvor dette er relevant.
 • Elevorganisasjonen skal jobbe for opprettelse av flere linjer som gir generell studiekompetanse hvor etter endt vg3 er det også mulighet for å gå i lære og ta fagbrev.
 • Sentralstyret innvilges redaksjonell frihet.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Revidering av kommunikasjonsplattformen | 2019-2020 LS04 121 | Organisasjon

 • Dokument: Kommunikasjonsplattformen (Unnlatt offentligheten)
 • Sentralstyret innvilges redaksjonell frihet.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


LS03 2019-2020

Revidering av økonomiske retningslinjer for OD | 2019-2020 LS03 085 | Økonomi

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Mandat og sammensetning av redaksjonskomiteer | 2019-2020 LS03 093 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Deltakeravgift for Elevtinget 2020 | 2019-2020 LS03 101 | Økonomi

 • Deltakeravgiften for delegater fra videregående skoler og lærlingråd blir på 4.000 kr for Elevtinget 2020.
 • Deltakeravgiften for observatører fra videregående skoler og lærlingråd blir på 5.000 kr for Elevtinget 2020.
 • Deltakeravgiften for delegater fra ungdomsskoler og delegasjonsledere blir på 2.000 kr for Elevtinget 2020.
 • Deltakeravgiften for observatører fra ungdomsskoler og delegasjonsnestledere blir på 2.500 kr for Elevtinget 2020.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Budsjettrevisjon | 2019-2020 LS03 096 | Økonomi

 • Dokument: Budsjett

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Stortingsmelding om tidlig innsats | 2019-2020 LS03 095 | Politikk

 • Elevorganisasjonen stiller seg positiv til en oppfølgingsplikt.
 • Elevorganisasjonen stiller seg positiv til nettbasert veiledning med formål om å gi kunnskap om hvordan lekser kan gis på en god måte.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


ELS01 2019-2020

Godkjenning av regnskap og økonomisk ansvarsfritak | 2019-2020 ELS01 005 | Økonomi

 • Regnskapet for regnskapsperioden 2018-2019 godkjennes
 • Sentralstyret for perioden 2018-2019 blir innvilget begrenset økonomisk ansvarsfritak

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


LS02 2019-2020

Innkalling til Elevtinget | 2019-2020 LS02 051 | Organisasjon

 • Elevtinget 2020 skal finne sted på Thon Hotel Congress Gardermoen/Thon Hotel Oslo Airport i perioden 2.-6. mars 2020

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Revisjon av standardøkonomiske retningslinjer for fylkeslag | 2019-2020 LS02 055 | Økonomi

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Revisjon av økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen | 2019-2020 LS02 067 | Økonomi

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Revisjon av vervestrategien | 2019-2020 LS02 056 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Mandat og sammensetning av Organisasjonsutvalget | 2019-2020 LS02 062 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Nasjonal strategi for lærlingråd | 2019-2020 LS02 063 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


LS01 2019-2020

Sammensetning og mandat til Regionutvalget | 2019-2020 LS01 015 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Mandat og sammensetning til forberedende komiteer | 2019-2020 LS01 020 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Fylkessammenslåinger | 2019-2020 LS01 021 | Organisasjon

 • Landsstyret vedtar sammenslåing av fylkeslagene i Aust-Agder og Vest-Agder med virkning fra 1. januar 2020. Det nye fylkeslaget vil hete Elevorganisasjonen i Agder.
 • Landsstyret vedtar sammenslåing av fylkeslagene i Akershus, Buskerud og Østfold med virkning fra 1. januar 2020. Det nye fylkeslaget vil hete Elevorganisasjonen i Viken.
 • Landsstyret vedtar sammenslåing av fylkeslagene i Hedmark og Oppland med virkning fra 1. januar 2020. Det nye fylkeslaget vil hete Elevorganisasjonen i Innlandet.
 • Landsstyret vedtar sammenslåing av fylkeslagene i Hordaland og Sogn og Fjordane med virkning fra 1. januar 2020. Det nye fylkeslaget vil hete Elevorganisasjonen i Vestland.
 • Landsstyret vedtar sammenslåing av fylkeslagene i Troms og Finnmark med virkning fra 1. januar 2020. Det nye fylkeslaget vil hete Elevorganisasjonen i Troms og Finnmark.
 • Landsstyret vedtar sammenslåing av fylkeslagene Telemark og Vestfold med virkning fra 1. januar 2020. Det nye fylkeslaget vil hete Elevorganisasjonen i Vestfold og Telemark.

Vedtakene er gjeldende fra og med 1. januar 2020


Retningslinjer for HMS og Førstehjelpsskrin | 2019-2020 LS01 029 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende fra og med møteslutt av Elevtinget 2020


Aksjonismestrategi | 2019-2020 LS01 030 | Organisasjon

 • Dokument: Strategi for aksjonisme (Intern)
 • Innvilge sentralstyret redaksjonell endringsfrihet.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Politisk utvalg | 2019-2020 LS01 034 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


0Honorar til sekretariatsledelsen på Elevtinget | 2019-2020 LS01 026 | Økonomi

 • Honoraret for arbeidet som leder for sekretariatet i forbindelse med Elevtinget 2020 er 20 000kr.
 • Honoraret for arbeidet som nestleder for sekretariatet i forbindelse med Elevtinget 2020 er 20 000kr.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


LS06 2018-2019

Budsjett 2019/2020 | 2018-2019 LS06 193 | Økonomi

 • Dokument: Budsjett for perioden 2019-2020

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning.


Revidering av retningslinjer for EO-fondet | 2018-2019 LS06 189 | Økonomi

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Fridays for future | 2018-2019 LS06 184 | Politikk

 • Elevorganisasjonen støtter ungdomsengasjementet i forbindelse med Fridays 4 Future.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Revidering av strategi for treårig hovedsatsing | 2018-2019 LS06 192 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Mandat for OD-styret | 2018-2019 LS06 186 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Mandat og sammensetning til internasjonalt utvalg | 2018-2019 LS06 191 | Organisasjon

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Revisjon av økonomiske retningslinjer | 2018-2019 LS06 185 | Økonomi

 • Dokument: Økonomiske retningslinjer til Elevorganisasjonen for perioden 19/20
 • Sentralstyret og Generalsekretær innvilges redaksjonell frihet.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning


Revisjon av standard økonomiske retningslinjer for fylkeslag | 2018-2019 LS06 195 | Økonomi

 • Dokument: Økonomiske retningslinjer for fylkeslag til Elevorganisasjonen for perioden 19/20.

Vedtakene er gjeldende med umiddelbar virkning