Har du blitt varslet til?

Et varsel kan dreie seg om kritikkverdige forhold som strider mot det organisasjonen mener er forsvalig eller etisk akseptabelt. Slike forhold skal varsles til Varslingsutvalget. 

Dersom du som medlem eller tillitsvalgt mottar ett varsel, er det viktig at du informerer den som varsler om at det må varsles til varslingsutvalget.

Scroll ned eller se elev.no/trygg for med informasjon om å varsle og trygg i elevorganisasjonen. 

Varsle

Du varsler ved å gi beskjed til varslingsutvalget.  Alle varsler blir behandlet konfedensielt og individuelt av Varslingsutvalget.

epost kan sendes til gensek@elev.no

Handlingsplan for håndtering

Dersom man mottar beskjed eller har mistanke om sksuelle overgrep, grenseovertredene adferd, seksuell trakasering, psykiske overgrep, diskriminering og rasisme, skal man gjøre følgende:

1. Lytt

Lytt nøye og la den utsatte fortelle uten avbrytelser. Still spørsmål for å bekrefte at du har oppfattet det som har skjedd riktig, og opptre rolig. Det skal tas notater av det som blir fortalt, enten under samtalen om det er naturlig, hvis ikke umiddelbart etter samtalen. Siden det kan være sterke opplevelse å høre om slike forhold, skal det alltid, hvis praktisk mulig, være to tilstede ved slike sammtaler.

2. Trygg og ivareta

Sørg for at den utsatte føler seg trygg og ivaretatt, og sikre situasjonen for den utsatte om nødvendig. Den det er blitt varslet om skal aldri kontaktes av noen før det eventuelt er blitt gitt beskjed fra varslingsutvalget. Den utsatte skal ivaretas av den som først mottok beskjeden eller varselet, inntil noen andre den utsatte føler seg trygg på eventuelt overtar. Den utsatte skal føle seg lyttet til og trodd på. Aldri lov å holde noe informasjon hemmelig. Den utsatte skal få kontinuerlig tilbakemelding gjennom hele håndteringen.

3. Kontakt

Kontakt Generalsekretær og informer om situasjonen.

Hvis den utsatte er under 15 år, skal Varslingsutvalget kontakte foreldrene til den det gjelder. Dersom den utsatte er over 15 år, skal kontakt med foreldre skje om den utsatte ønsker det.

Dersom forholdet gjeller Generalsekretær skal man kontakte Leder, eventuelt leder av kontrollkomiteen.

4. Håndter

Dersom forholdet skjer under en aktivitet eller et arrangement i regi av Elevorganisasjonen:

a. Varsle Generalsekretær umiddelbart på telefon, Generalsekretær vil gi veileding for håndtering utifra situasjonen. Dersom man ikke får kontakt med Generalsekretær kontaktes Leder, leder av Kontrollkomiteen, fylkeslagoppfølger eller andre i Sentralstyret.

b. Sammen med Generalsekretær, tas en vurdering om det er behov for psykisk eller fysisk helsehjelp til den utsatte. Ved alvorlige fysiske overgrep skal man bistå den utsatte med besøk til legevakt eller voldtektsmottak.

For oversikt over definisjon av hva seksuelle overgrep, grenseovertredene adferd, seksuell trakasering, psykiske overgrep, diskriminering og rasisme, er se styringsdokumentet "En trygg Elevorganisasjon". Det finner du under styringsdokumenter på elev.no/dokumenter.

For håndtering av andre forhold enn disse se rettningslinjer for "Alarmplan for fylkeslag". Dem finner du under rettningslinjer på elev.no/dokumenter.

Hva er å varsle?

Om du som medlem, tillitsvalgt eller deltager i Elevorganisasjonen opplever kritikkverdige forhold skal dette varsles til EO sitt Varslingsutvalg. Varslingsutvalget vil behandle varselet med varsomhet og integritet, og vil ut ifra varselets innhold foreta videre undersøkelser og bringe saken videre internt eller eksternt om det er relevant.

Alle varsler som tas imot vil behandles ut ifra EO sine retningslinjer på det området varselet gjelder. Organisasjonen vil, så langt det er mulig, ivareta den som varsler sitt ønske om anonymitet og oppfølging.

Varsling 1-2-3

1.

Ta kontakt

Får å kunne behandle ett varsel, må det først komme fram til varslingsutvalget. Varslene behandles konfedensielt og det er kun varslingsutvalget som får innsyn i varselet.

2.

Behandling

Varslingsutvalget vil vurdere varselet og finne ut om hva som har skjedd. De vil snakke med aktuelle personer, for å få klarhet i hva som har skjedd.

3.

Vedtak

Til slutt i prosessen vil varslingsutvalget fatte en avgjørelse og konkludere i saken. Dette vil blandt annet bestå av eventuelle konsekvenser.

Behandling av varslingssaker

Varslingsinstangs

Sebastian sur 2

Sebastian Mathisen

Generalsekretær
sebastian@elev.no
477 60 081

 

I Elevorganisasjonen er det generalsekretær som er varslingsinstangs, dette vil si at det er generalsekretær som tar i mot varslingssaker.

Sammen med resten av Varslingsutvalget, behandler Generalsekretær varslingssaker.

Dersom forholdet gjeller Generalsekretær, skal man kontakte leder, eventuelt leder av Kontrollkomiteen.

Varslingsutvalget

Varslingsutvalget er organet i Elevorganisasjonen som behandler varslingssaker. Varslingsutvalget består av Generalsekretær, Leder og leder av kontrollkomiteen.

Dersom det er nødvendig er det kontrollkomiteen som supplerer varslingsutvalget.

Varslingsutvalgets oppgave er å motta varsler fra medlemmer, tillitsvalgte eller deltakere på arrangemanter i Elevorganisasjonen. Et varsel kan dreie seg om kritikkverdige forhold som bryter med Elevorganisasjonens vedtekter, grunndokumenter, styringsdokumenter, retningslinjer, eller som strider mot det organisasjonen mener er forsvalig eller etisk akseptabelt.

Varslingsutvalget

Varslingsutvalget er organet i Elevorganisasjonen som behandler varslingssaker. Varslingsutvalget består av Generalsekretær, Leder og leder av kontrollkomiteen.

Dersom det er nødvendig er det kontrollkomiteen som supplerer varslingsutvalget.

Varslingsutvalgets oppgave er å motta varsler fra medlemmer, tillitsvalgte eller deltagere på arrangementer i Elevorganisasjonen. Et varsel kan dreie seg om kritikkverdige forhold som bryter med Elevorganisasjonens vedtekter, grunndokumenter, styringsdokumenter, retningslinjer, eller som strider mot det organisasjonen mener er forsvalig eller etisk akseptabelt.