Ansvar for egen lærling

Yrkesfagelevene og lærlingene er neste generasjons fagarbeidere, og opplæringen de mottar nå i dag vil på mange måter definere morgendagens arbeidsliv. Målrettet og praksisbasert undervisning er avgjørende i arbeidet med å ruste yrkesfagelevene for læretiden og senere arbeidslivet. Fellesfagene på yrkesfag må gjennomgås for å sikre at de er relevante til den aktuelle fagretningen. Er diktanalyse virkelig like viktig for en lærling, som det å kunne forstå sin egen arbeidskontrakt? Vi trenger et helhetlig yrkefaglig løp som sikrer at elevene får relevant kunnskap de senere kan omsette i praksis.
Lærlinger må også vite hvem de kan snakke med. I dag er ansvaret for lærlinger fordelt mellom mange parter og skillelinjene er svært utydelige. Opplæringskontorenes rolle i det hele er også vage, og varierer mye. Det er svært ulikt hvordan bedriftene behandler lærlinger, og det medfører at det er store forskjeller mellom kvaliteten på opplæringen den enkelte lærling får. Hvis vi skal få et seriøst arbeidsliv i morgen trenger vi seriøs opplæring i dag.

Derfor mener Elevorganisasjonen at:

  • Fellesfagene yrkesrettes i større grad enn i dag.
  • Fylkeskommunene tar større del av ansvaret for å kvalitetssikre opplæringskontorene.
  • Det tydeliggjøres hvem som har ansvar for de ulike aspektene av læretiden, slik at det er forståelige for de som skal ut i lære.
  • Yrkesfaglige fag skal i større grad bli fremtidsrettet, og det skal bli lagt vekt på miljø og bærekraft.
  • Ved alle offentlige anbud skal minst 10% av det totale timeverket utføres av lærlinger.

Politisk prioritering for perioden 2020-2021.