Varslingsutvalget

Varslingsutvalget
Varslingsutvalget
Lars Alvar Senneseth-Stokkebekk

Generalsekretær
lars@elev.no
959 12 011

Nikolai Sogn

Leder av Kontrollkomiteen
nikolai@elev.no
934 47 570

Madelen Kloster

Leder
madelen@elev.no
450 76 810

Varslingsutvalget i Elevorganisasjonen er et organ som skal motta og behandle varslingssaker som blir meldt ifra om til Elevorganisasjonen. Det er også varslingsutvalgets ansvar å skolere resten av organisasjonen i hvordan de skal melde fra dersom varslingssaker oppstår.

Varslingsutvalgets oppgave er å motta varsler fra medlemmer, tillitsvalgte eller deltagere på arrangementer i regi av Elevorganisasjonen. Et varsel kan dreie seg om kritikkverdige forhold som bryter med EOs vedtekter, retningslinjer og etiske retningslinjer, eller som strider mot det organisasjonene mener er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

Utvalget skal gjennomføre en vurdering av varselet og hva som er riktig vei videre ifølge gjeldende retningslinjer. De har som oppgave å ivareta de berørte partene i en varslingssak fra det øyeblikket saken blir mottatt og helt til den er avsluttet. Utvalget skal tilstrebe så rask prosess som mulig for å ivareta involverte parter. Utvalgets jobb er å gjennomføre samtaler med de berørte partene og legge frem et forslag til vedtak. Forslaget til vedtak vil bli fremlagt for Sentralstyret som så fatter et vedtak i saken. Disiplinære tiltak vil følge organisasjonens retningslinjer og vedtekter.

Utvalget skal være tilgjengelig for alle. Det vil si tillitsvalgte på lokalt og nasjonalt plan, deltakere på seminarer og eksterne personer. Utvalgets arbeid begrenses ikke til at kun tillitsvalgte i de respektive organisasjonene kan komme med varsler, men er åpne for at alle som har varsler som angår organisasjonene kan melde dette inn.

Utvalget har overlapping med nyvalgt ledelse etter Elevtinget, og ett oppstartsmøte i juli hvert år hvor de lager et årshjul for opplæring i Trygg og varsling gjennom kompetanseaktiviteter for det påfølgende året. Overlappen skal sørge for at varslingsutvalget til enhver  tid har kunnskap og kapasitet til å motta varslingssaker på best mulig måte.

Generalsekretær er varslingsinstans i utvalget. Leder er varslingsinstans i saker hvor varselet omhandler generalsekretær.