Ungdomsskolen

Arbeidslivsfaget skal være et tilbud på alle ungdomsskoler. Valgfag i ungdomsskolen skal ikke gå på bekostning av klasseråd. Språkundervisningen må tilpasses hver enkelt elevs ferdighetsnivå på ungdomsskolen. Alle skoler skal tilby lese- og skrivekurs. Skolen skal stimulere til økt motivasjon for den enkelte elev gjennom å åpne for at elever i ungdomsskolen kan forsere og ta fag fra videregående. Det skal ikke gis tallkarakterer i ungdomsskolen før vitnemålet. Det må legges bedre tilrette for at elever skal kunne hospitere fra ungdomsskoler til de respektive videregående skolene. Det skal ikke være mer enn 20 elever per gruppe ungdomsskolen. Tegnspråk skal likestilles med andre tegnespråk.