Ungdomsskolen

Ungdomsskoleelever møter i dag på mange utfordringer. Til tross for dette, har elever i ungdomsskolen dårlige forutsetninger for å engasjere seg i sine saker. Det er behov for en avtale mellom elevråd og skoleledelse som styrker samarbeidet. Vi er nødt til å sikre at overgangen mellom ungdomsskolen og videregående tilpasses hver enkelt elev. Til dette trenger vi gode karriereveiledere, en god hospiteringsordning og ikke minst bedre informasjon om de ulike retningene man kan ta.

Dette mener vi:
Arbeidslivsfaget skal være et tilbud på alle ungdomsskoler.
Valgfag i ungdomsskolen skal ikke gå på bekostning av klasseråd.
Språkundervisningen må tilpasses hver enkelt elevs ferdighetsnivå på ungdomsskolen.
Alle skoler skal tilby lese- og skrivekurs.
Skolen skal stimulere til økt motivasjon for den enkelte elev gjennom å åpne for at elever i ungdomsskolen kan forsere og ta fag fra videregående.
Det skal ikke gis tallkarakterer i ungdomsskolen før vitnemålet.
Det må legges bedre tilrette for at elever skal kunne hospitere fra ungdomsskoler til de respektive videregående skolene.
Det skal ikke være mer enn 20 elever per gruppe i ungdomsskolen.
Tegnspråk skal likestilles med andre fremmedspråk.