Stipend for lærlinger

Gratisprinsippet i skolen brytes i dag, spesielt for elever på yrkesfaglige linjer og lærlinger. Utstyrsstipendet skal dekke personlig utstyr av tilsvarende standard som i arbeidslivet. Lærlinger skal ha rett på borteboerstipend og skal få stipend som skal dekke alle utgifter knyttet til læretiden. Dessverre er det lærlinger som ikke får lønn hele læretiden i dag. Dette skal ikke forekomme. Lærlinger skal ikke betale skatt mens de fremdeles er under opplæring, det skal ikke kreves arbeidsgiveravgift på lærlingers lønn og lærlinger skal få samme rabatter ved bruk av kollektiv transport som elever og studenter.