Skoleutvalg

Elevorganisasjonen mener at:

B.1.5

  • Skoleutvalget skal være det øverste pedagogiske og administrative beslutningsorganet på skolen.
  • Skoleutvalget skal være sammensatt av representanter fra alle grupper i skolen.
  • Elevene ved skolen skal ha flertall i skoleutvalget.
  • Elevrepresentantene skal være valgt av elevrådet eller ved et allmøte.
  • Fylkeskommunen har ansvar for at elevrepresentantene til skoleutvalget gis spesifikk skolering i utvalgets arbeidsområder.
  • Skoleutvalget skal ha jevnlige møter og et overordnet ansvar for at pedagogisk utvikling finner sted på skolen, at opplæringen er av god kvalitet og at elevrettigheter blir fulgt.
  • For at skolens råd og utvalg skal være en ressurs for elevene og skolen er det viktig at de har kompetanse for de utvalgte oppgavene. Skoleeier må ha et ansvar for at elevene sitter på denne kompetansen.