Rådgivningstjenesten

Rådgiveren er en utrolig viktig person i skolen, som dessverre ofte blir nedprioritert. Rådgivningstjenesten i skolen må styrkes ved å stille klare krav til formell kompetanse og økt tidsbruk, og skal sette fokus på å utfordre tradisjonelle skiller mellom kjønn i valg av utdanning. Den skal sette fokus på overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skole, og må styrkes gjennom bedre samarbeid mellom rådgiverne på de forskjellige skolene. Alle skoler skal ha en sosialpedagogisk rådgiver og en yrkes- og utdanningsrådvier, men disse rollene trenger ikke være adskilt. Det skal være minimun én rådgiver i 100% stilling per 200. elev.

Det er kontaktlæreren som er bekjent med kompetansen, målene og svakhetene eleven innehar. Læreren må derfor få en større rolle i elevenes rådgivning. Lærerene må få opplæring i yrkes- og utdanningsvalg, slik at også de er i stand til å sette i gang refleksjoner gjennom samtaler med eleven i hele utdanningsløpet. Lokale karrieresentre kan være et godt supplement til rådgivningstjenesten, men må ikke erstatte tilbudet i skolen. Nettbaserte yrkesrådgivningstjenester er også et godt supplement til lokal yrkesrådgivning.