Formell rett til representasjon

For å sikre at også elevenes syn blir ivaretatt er det viktig at elever er representert i organ som fatter beslutninger som angår dem.

Elevorganisasjonen mener at:

B.1.7

  • Alle fylkeskommunale og kommunale organ for utdanning må ha elevrepresentasjon.
  • Elevrepresentantene skal velges av elevrådene i fylket eller kommunen.
  • Elevrepresentantene skal ha tale-, forslags- og stemmerett.
  • Det er viktig med samarbeid mellom disse organene og Elevorganisasjonen.