Formålet med vurderingen

Det viktigste formålet med vurdering er at elevene skal lære å utvikle seg på bakgrunn av tilbakemeldinger. Det skal finnes et klart sett med vurderingskriterier som elevene er kjent med. Elevene må delta i drøfting av kriteriene som ligger til grunn i den enkelte vurderingssituasjon. Vurderingsformen som benyttes underveis og som sluttvurdering, har stor innflytelse på hvordan opplæringen legges opp.

Elevorganisasjonen mener at:

B.4.1

  • Retten til tilpasset opplæring omfatter også vurderingen – elevene skal ha reell medbestemmelse når vurderingsform velges.
  • Anmerkninger skal ikke påvirke elevenes karakter i fag.
  • Vurderingen må bygge på et prinsipp om at den skal fremme læring. Et resultatfokus med tilbakemeldinger i form av karakter må vurderes opp mot dette prinsippet.
  • Standpunktkarakterene skal reflektere i hvilken grad eleven har nådd målene i læreplanen, og gjenspeile elevens prestasjoner gjennom skoleåret. Disse karakterene er utgangspunkt for inntak til jobb og videre utdanning.
  • Det er viktig å kontrollere at elevene ikke vurderes etter urettferdige faktorer, slik som trynefaktor.
  • Elevene må ha en reell klagerett, der måloppnåelsen kan dokumenteres.
  • Vurderingskriterier skal ligge vedlagt under enhver vurderingssituasjon.