Elevrådet

Elevrådet har ansvar for å fremme elevenes interesser overfor lærere og skoleledelsen.

Økonomisk støtte er en forutsetning for at elevrådet skal kunne tilegne seg kunnskap gjennom kurs og skoleringer, møtevirksomhet, sikre elevrådet uavhengighet overfor skoleledelse og opprettholde et høyt aktivitetsnivå.

Elevorganisasjonen mener at:

B.1.4

 • Valgordningen til elevråd skal være demokratisk.
 • Elevråd skal ha obligatorisk gjennomgang av ordensreglement før det blir vedtatt. Elevråd skal ha forslagsrett til endring av ordensreglementet.
 • Skoleeierne har ansvar for at alle elevråd i fylket får god skolering.
 • Elevrådet skal ha en kontaktlærer som skal bistå i valgprosessen og i starten av hver periode. Alle elevråd ved videregående skole skal ha mulighet for å opprette egen bankkonto bestående av elevrådets midler.
 • Rektor eller lærere ved skolen skal ikke kunne gi elevtillitsvalgte karakter på innsatsen i elevrådet.
 • Det er positivt at skoler opererer med elevrådsarbeid som lokalt valgfag der tillitsverv og oppmøte i elevrådet føres på vitnemålet.
 • Tillitsvalgte i elevråd skal få et bestemt timetall til arbeidet sitt på vitnemålet. I tillegg til dette skal hvert enkelt elevrådsmedlem få en attest på hvilket arbeid han/hun har gjennomført/ vært med på.
 • Det må sikres at skoleledelse, lærere eller andre autoriteter ikke kan legge hindringer i veien for elevrådets arbeid.
 • Skolen skal legge til rette for at elevrådet kan fungere godt som demokratisk talerør for elevene.
 • Elevrådslederen skal hvert år velges av elevrådet eller av skolen på et allmøte. Det skal ikke være mulig for elevrådsstyret, ledelsen eller andre ledd å velge elevrådsleder.
 • Elevrådet må sikres et tilstrekkelig tilskudd som justeres i takt med endringer i skolens elevtall. Tilskuddet til elevrådet må settes av på egen budsjettpost som ikke kan brukes av skoleledelsen.
 • Elevrådet skal avholde minst fire (4) møter per termin for å oppholde god kommunikasjon mellom klassene på skolen.
 • Tillitsvalgte skal lettere kunne ta igjen timer de går glipp av på grunn av politisk arbeid.