Elevens rettssikkerhet

Elevene har rett på et trygt og godt skolemiljø. Skoleeiere må derfor ha et særegent ansvar for at hver enkelt elev blir ivaretatt og trives på skolen slik at læring kommer i fokus.

Elevorganisasjonen mener at:

C.1.1

  • Det skal være skoleeiers ansvar å sørge for at skolen har gode rutiner på forebygging, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser.
  • Skolen skal ha nulltoleranse og en nullvisjon når det gjelder krenkelser, mobbing, diskriminering, trakassering og lignende.
  • Elevens subjektive opplevelse veie tyngst i saker som omhandler krenkelser, mobbing, trakassering, diskriminering og lignende.
  • Det er viktig at det er et klart regelverk som beskytter elevens psykiske og fysiske miljø på skolen. Det må derfor være et lavterskeltilbud som både elever og foresatte kan henvende seg til.
  • Tilbudsgiver skal tilegnes myndighet til å sanksjonere skoler eller skoleeier som ikke følger gjeldende rett.
  • Normkritikk, inkludering, sosial tilhørighet og sosial- og emosjonell kompetanse må innarbeides i relevante læreplaner.
  • Elevene skal kunne ytre seg fritt. Skolen skal ikke kunne forby klesplagg, som for eksempel religiøse plagg eller russegensere.