Elevdemokrati på ungdomsskolen

Elever i ungdomsskolen er svake rettighetsbærere. De kommer ut av en barneskole der lærerne har veiledet dem gjennom både undervisning og medvirkning, i tråd med modenheten til den enkelte elev, og gruppen som helhet. Men på ungdomsskolen skal elevene i større grad medvirke, ta selvstendige valg og ta en ledende rolle i sitt elevdemokrati. Skal dette bli en realitet, må elevene få rause, trygge rammer å medvirke i, samtidig som lærerne og skoleledelsen må legge særlig til rette for at de skal få medvirket aktivt.

Elevorganisasjonen mener at: 

G.1.1

  • en avtale om rettigheter og plikter mellom skoleledelsen og elevrådet på ungdomsskolen må sikre elevene rett til selvråderett over elevrådet
  • Elevrådskontakt og skoleledelsen har et særskilt ansvar for å hjelpe elevråd til å kreve sin rett
  • elevråd på ungdomsskolen må sikres midler til å kunne drifte et elevråd
  • elevråd på ungdomsskolen må sikres finansiering av deltagelse i en elevorganisasjon av skolen, utenfor elevrådets egne midler”
  • Elevdemokratiet i ungdomsskolen må sikres.
  • ledelsen må ha en plikt til å høre på elevene.
  • elever skal ha rett til medvirkning i skolehverdagen.
  • elev tillitsvalgte i ungdomsskolen skal bli valgt på en demokratisk måte
  • elever i ungdomsskole skal ha en rett til å være representert i utvalg og komiteer i skolen
  • politisk fravær skal føres på lik linje som i videregående opplæring