Utveksling

Utveksling gir en unik mulighet til å skaffe seg internasjonal erfaring og nye faglige perspektiver. Det kan i mange tilfeller være en faktor for å øke toleranse og forståelse for andre kulturer og samfunn.

Elevorganisasjonen mener at:

A.4.2

 • Alle elever på ungdoms- og videregående skole skal få tilbud om kortere utvekslingsopphold i utdanningsløpet.
 • Utveksling av elever skal følge gratisprinsippet.
 • Tilbudet om utveksling for elever skal styrkes og utvides.
 • Utveksling og økt mobilitet på tvers av landegrensene skal legges til rette for gjennom internasjonale avtaler.
 • Det skal tilbys internasjonale skole-til-skole-utvekslinger i hvert fylke.
 • International Baccalaureate-utdanningen skal fullfinansieres av fylkeskommunen på lik linje med andre studieprogram.
 • Stipendet for skolepenger til utveksling skal dekkes med 85% de resterende 15% skal behovsprøves.
 • Rådgivningstjenesten må bli bedre på å profilere utveksling.
 • Rådgivere må ha den nødvendige kunnskapen for å formidle hvilke krav som er nødvendig for å fullføre utdanningen etter utvekslingsår.
 • Det skal eksistere en karaktertabell som oversetter norske karakterer til utenlandske og motsatt.
 • Alle elever ved yrkesfaglige linjer skal informeres om muligheten for å ta deler av opplæringen i utlandet.
 • Det skal legges til rette for at lærlinger kan fullføre deler av læretiden i utlandet.