Utvalg i skolen

Elevorganisasjonen mener at:

B.1.5

  • Skoleutvalget skal være det øverste pedagogiske og administrative beslutningsorganet på skolen.
  • Elevene ved skolen skal ha flertall i skoleutvalget.
  • Elevrepresentantene til skoleutvalget skal være valgt av elevrådet eller ved et allmøte.
  • Fylkeskommunen skal gi elevrepresentantene til skoleutvalget skolering i arbeidet til skoleutvalget.
  • Skoleutvalget skal ha jevnlige møter og et overordnet ansvar for å utvikle det pedagogiske arbeidet som gjøres på skolen, at opplæringen har god kvalitet og at rettighetene til elevene på skolen blir fulgt.
  • Elevrepresentantene til skolemiljøutvalget skal velges av elevrådet eller ved et allmøte.
  • Skolemiljørepresentantene skal ha de samme rettighetene som verneombudene, innbefattet retten til å stenge skoler.Skolemiljøutvalget skal rapportere om sitt arbeid og tilstanden for skolemiljøet til elevrådet og til ledelsen ved skolen. Elevrepresentantene skal være i flertall i utvalget.
  • Skolemiljøutvalget skal ha myndighet til å treffe beslutninger om vedlikehold av skolen, nybygg og program og planer for utbedring av skolemiljøet.