Tilpasset opplæring

Alle elever og lærlinger skal sikres reell tilpasset opplæring gjennom økt elevmedvirkning. Tilpasset opplæring skjer i møtet mellom lærer og elev.

Det er en forutsetning at elever får god opplæring og innsikt i ulike læringsstrategier, slik at de i størst mulig grad kan delta i tilpasningen av opplæringen, og få mest mulig ut av sin opplæring. Det er en selvfølge at skolen skal fremme idéen om at en skal vite hvordan en lærer, og derfor må læringskompetanse få større fokus både blant elever og lærere.

Elevorganisasjonen mener at:

B.2.1

 • Eleven/lærlingen skal være med på å planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring basert på den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov.
 • Skolen bør også kunne tilby alternativ pedagogikk, et tilbud som i dag domineres av private aktører.
 • Nivådeling kan være et godt verktøy for å gi tilpasset opplæring i kortere perioder, men må ikke bli en permanent løsning.
 • Språkundervisningen må tilpasses hver enkelt elevs ferdighetsnivå på ungdomsskolen. Alle skoler skal tilby lese- og skrivekurs.
 • Alle fylkeskommuner bør tilby topptilbud i samfunnsfag og realfag for å sikre elever muligheten til å velge disse fordypningene.
 • Læringskompetanse må få større fokus både blant elever og lærere.
 • Alle norske skoler skal være tilpasset alle med lese- og skrivevansker og motoriske vansker som dysleksi, dysgrafi, dyskalkuli og dyspraksi m.m.
 • Man må ha bedre oppfølging av elever som sliter på skolen. Både sterke og svake elever blir forsømt når det kommer til oppfølging, og derfor må man iverksette tiltak for å sikre den tilpassede opplæringa.
 • Det skal innføres valgfrie innføringsfag i videregående skole, der elever som ønsker det skal kunne ta igjen fag fra ungdomsskolen.
 • Det skal tilbys en obligatorisk lese- og skriveundersøkelse i regi av PP-tjenesten, med mål om å fange opp elever som trenger tilpasninger i undervisningen.

A.3.2

 • Elever med minoritetsbakgrunn skal sikres tilrettelagt språkopplæring.

B.3.8

 • Videregående opplæring skal være fleksibelt, med mulighet for å tilpasse hvor lang tid man vil bruke på å opparbeide seg et vitnemål eller kompetansebevis, og hvor lang tid man vil bruke på å fullføre.

E.1.4

 • Alle lærere skal kurses i hvordan man best ivaretar elevenes rett til tilpasset opplæring. Det er fylkeskommunens ansvar å bevilge de nødvendige midler.