Stipend

Fraværsgrensen på 10 % har medført hyppigere legebesøk. Derfor må det innføres et stipend som dekker kostnader ved legebesøk.

Elevorganisasjonen mener at:

A.2.1

  • Elever og lærlinger skal ikke være avhengige av tilleggsjobber eller foresattes økonomi for å ta videregående utdanning.
  • Alle elever og lærlinger skal motta et stipend som fullt ut dekker utgifter til bøker, utstyr, materiell og skyss til og fra opplæringsstedet.
  • Det er spesielt viktig at elever som bor i fosterhjem sikres rett til stipend.
  • For sosiale aktiviteter som inngår i skolehverdagen bør det også finnes gode stipendordninger man anonymt kan søke seg til.
  • Barn og ungdomslinja skal få utstyrsstipend som de andre yrkesfaglinjene.
  • Elever som må bo borte i forbindelse med videregående opplæring skal i tillegg motta stipend som fullt ut dekker bolig og livsopphold, samt et reisestipend som dekker minst to hjemreiser i året. Reisestipendets beløp bør bestemmes på bakgrunn av kostnader for å reise til og fra bosted til lærestedet.
  • All studiestøtte må justeres i tråd med prisstigningen i samfunnet. Stipendet skal utbetales også i siste måneden i skoleåret.
  • Kriteriene for å motta grunnstipend skal baseres på hvem som er elevens forsørger, ikke nødvendigvis elevens foresatt/foresatte
  • Utstyrsstipendet må til enhver tid dekke alt utstyr for hva det aktuelle studieprogram krever og behøver. Barn under barnevernet som bor på institusjon bør ha krav på stipend som dekker utgiftene hver måned. Fraværsgrensen på 10 % har medført hyppigere legebesøk.
  • Stipendet skal dekke kostnader ved legebesøk