Skolehelsetjeneste

Psykisk helse er tabubelagt, men samtidig et stadig mer aktuelt tema. For at ungdom skal få bedre forståelse for sin og andres psykiske helse, er det viktig at skolen er med på utviklingen. Det må legges til rette for mer informasjon, sykdomsbekjempelse og veiledning i skolen.

Elevorganisasjonen mener at:

C.1.3

 • Alle skoler skal være tilknyttet en skolehelsetjeneste som omfatter lege, helsesøster, psykolog, miljøterapeuter og pedagogisk-psykologisk tjeneste. Denne skal i samarbeid med lærere, administrasjon og elevråd sørge for informasjon og økt bevisstgjøring rundt psykisk helse.
 • Elever og lærlinger under videregående opplæring skal tilbys gratis tannhelsetjeneste.
 • Elever og lærlinger med lærevansker skal ha tilgang til et gratis hjelpetilbud. Lærlinger skal også kunne benytte seg av skolens skolehelsetjeneste mens de er ute i lære.
 • Elever og lærlinger skal kunne gi anonym vurdering av helsesøster hvis de føler at dette er nødvendig.
 • Psykisk helse må likestilles med fysisk helse i læreplanen og i skolen for øvrig.
 • Det skal være én helsesøster i 100 % stilling per 250. elev.
 • Skolehelsetjenesten i videregående skal være drevet av fylkeskommunen.
 • Alle skoler skal ha lovfestet rett til psykolog i minimum 80 % stilling pr. 500. elev. Dette bør samordnes med helsetjenesten ved skolen.
 • Samhandling på tvers av tjenester er et godt tiltak for å øke kompetansen på ungdomshelse. Derfor er det viktig at tjenester utenom den ordinære skolehelsetjenesten kan være fysisk til stede på skolen. Dette kan være, men ikke ekskludert til, BUP, oppfølgingstjenesten og Barnevernet.
 • Skolehelsetjenesten skal kunne henvise til både ABUP (akutt barne- og ungdomspoliklinikk) og BUP (Barne- og ungdomspoliklinikk), dersom man ser problemer skolehelsetjenesten ikke kan hjelpe til med.
 • Elever som bor borte mens de går på videregående må få tannlegetilbud på lærestedet for å slippe dyre hjemreiser.
 • Alle skoler skal ha et tilbud om avslappingsrom, hvor skolehelsetjenesten er lett tilgjengelig.