Retten til utdanning

Lik rett til utdanning er en forutsetning for å sikre global rettferdighet uavhengig av nasjonalitet, kjønn, legning, religion eller sosioøkonomisk bakgrunn. Målet om å forbedre lese- og skriveferdighetene i verden er et globalt ansvar. Utdanning skal være basert på demokratisk elev- og ungdomsmedvirkning, og bygge på prinsippet om lik rett til utdanning. Utdanning er det viktigste virkemiddelet for å skape langvarig vekst og utvikling, blant annet ved å også øke bistanden til utdanning.

Det må være fokus på relevant utdanning av høy kvalitet som er bærekraftig, fremfor bare tilgang. Respekt for strukturelle og kulturelle ulikheter er viktig for å sikre at gode utdanningssystemer kommer på plass, tilpasset elevenes og landets behov og ønsker.

Elevorganisasjonen mener at:

  • Norge må øke bistanden til utdanning.
  • Arbeidet med utdanning for alle må være basert på en helhetlig tilnærming til utdanning.
  • Uformelle læringsprosesser må anerkjennes som et viktig supplement til det formelle utdanningsløpet.
  • Utdanningen skal ikke kun fokusere på basiskunnskaper innen lesing, skriving og regning, men også stimulere til kritisk tenkning og problemløsning.
  • Elevdemokrati og ungdomsmedvirkning skal være sentralt i arbeidet for bedre utdanning