Rådgivningstjenesten

Elevorganisasjonen mener at:

C.1.7

 • Rådgivningstjenesten i skolen må styrkes ved å stille klare krav til formell kompetanse og økt tidsbruk.
 • Rådgivningstjenesten skal sette fokus på å utfordre de tradisjonelle skillene mellom kjønn i valg av utdanning, og bidra til økt refleksjon rundt sosiale normer knyttet til kjønn og arbeidsliv.
 • Utdanningsmulighetene for rådgivere må utvides. Flere institusjoner må tilby rådgiverrelevant utdanning, og etterutdanningsmuligheter skal tilbys alle som ønsker det.
 • Det skal finnes et system på hver enkelt skole hvor elevene på en trygg og anonym måte kan evaluere rådgivningstjenesten.
 • Rådgivningstjenesten må styrkes gjennom bedre samarbeid mellom rådgivere på de forskjellige skolene.
 • Alle skoler skal ha en sosialpedagogisk rådgiver og en yrkes- og utdanningsrådgiver, men disse rollene trenger ikke være adskilt. Tidsressursen per rådgiver må økes til et minimum på én 100 % stilling per 200. elev.
 • Læreren må få en større rolle i elevenes rådgivning. Det er kontaktlæreren som er bekjent med kompetansen, målene og svakhetene eleven innehar.
 • Lærerne må få opplæring i yrkes- og utdanningsvalg, slik at også lærere er i stand til å sette i gang refleksjoner gjennom regelmessige samtaler med eleven i hele utdanningsløpet.
 • Lokale karrieresentre kan være et godt supplement til rådgivningstjenesten, men må ikke erstatte tilbudet i skolen. Nettbaserte yrkesrådgivningstjenester er også et godt supplement til lokal yrkesrådgivning.

C1.8

 • En yrkes- og utdanningsrådgiver skal gi elever veiledning og hjelp i valg av studieretning, linje og valgfag.
 • Rådgiveren skal gi eller formidle yrkesorientering og individuell rådgivning i spørsmål om yrkesvalg. Rådgiverne skal ha et nært samarbeid med næringslivet, slik at de hele tiden er klar over utviklingen i arbeidsmarkedet.
 • Det skal settes et minimumskrav til kompetanse og utdanning for alle nye yrkes- og utdanningsrådgivere.

F.11

 • Lærlinger skal kunne bruke skolens yrkes- og utdanningsrådgiver i læretiden.
 • Elever ved yrkesrelaterte skoler skal ha mulighet til å snakke med fagfolk.
 • Klarer ikke rådgiveren å gi svar på elevens spørsmål, skal eleven ha krav på å snakke med en annen rådgiver.