Psykososialt skolemiljø

Trivsel er en forutsetning for læring og gode prestasjoner. Trivsel henger ofte sammen med psykisk helse og hvordan man går sammen med medelevene sine i både faglige og sosiale sammenhenger. Det er viktig at skolen setter fokus på et godt psykososialt miljø.

Det er generelt for lite fokus på ensomhet, inkludering og mobbing i skolen. En stor andel ungdommer opplever å være plaget av ensomhet, spesielt på VGS. I skolen er det for få tiltak som sikrer at de som er ensomme blir oppdaget av lærere og mer aktivt inkludert inn i skolemiljøet.

Elevorganisasjonen mener at:

C.1.2

  • Det skal finnes et system på hver enkelt skole, hvor elevene på en trygg og anonym måte kan evaluere skolehelsetjenesten.
  • Skoleeier skal årlig gjennomføre minimum én undersøkelse i semesteret tilpasset forholdene i det enkelte fylket og kommunen for å kartlegge det psykososiale læringsmiljøet blant elevene. Undersøkelsen skal være anonym.
  • Hver enkelt skole skal ha en handlingsplan for et bedre skolemiljø. Handlingsplanen skal fremme trivsel og innebære tiltak mot diskriminering som mobbing, vold, rasisme og seksuell trakassering. Elevrådet skal være en viktig part i utviklingen, gjennomføringen og oppfølgingen av dette arbeidet.
  • Skoler skal være pålagt å ha forebyggende materiell om mobbing og plakater som oppfordrer til å inkludere medelever.
  • Forebyggende plakater for psykisk helse skal være lett synlige for elever overalt på skolen.
  • Det skal stilles krav til at lærere oppsøker ensomme elever.
  • Ungdommer skal få en aktiv rolle i kampen om å bekjempe ensomhet og mobbing.