Personvern og rettssikkerhet

Et overdrevent kontrollsystem med overvåkning og testing av elevene er svært uheldig. Tiltak som fremmer sikkerhet og trygghet istedenfor mistenkeliggjøring av elevene som gruppe, er et bedre alternativ.

Elevorganisasjonen mener at:

B.1.9

  • Det bør settes inn menneskelige ressurser i arbeidet med å styrke elevenes trygghet på skolen. En trygg skole er en forutsetning for god trivsel og god læring.
  • Ved eventuelle politikontroller på skolen skal elevenes rettssikkerhet og personvern ivaretas. Skolen har også et ansvar for dette.
  • Ved politikontroller skal elevene informeres om deres rettigheter.
  • Politikontroller uten skjellig grunn til mistanke skal ikke forekomme, da dette er i strid med Menneskerettighetene.
  • Overvåkning skal ikke forekomme i eller på skolen. Dette gjelder alt som kan føre til overdreven mistenkeliggjøring og kontroll av den enkelte elev.
  • Overvåkning fører sjeldent til bedring av situasjoner, men gir heller en forskyving av eventuelle problemer.
  • Alle skoler skal ha en personvernsansvarlig blant de ansatte. Denne skal kontrollere at personopplysningsloven følges og komme med råd og veiledning til skolen i personvernspørsmål, samt bistå elevråd og enkeltelever i rettighetsspørsmål.