Opplæringslovens kapittel 9a

Elevenes arbeidsmiljøbestemmelser, hjemlet i Opplæringslovens kapittel 9a, stiller klare krav til elevenes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Dersom det skal være samsvar mellom lovtekst og skolenes faktiske tilstand, trengs kraftig opprustning og ombygning av skolene.

Elevorganisasjonen mener at:

C.2.1

  • Stortingets finansieringsordning for skolebygg må forbedres.
  • Offentlige myndigheter må finne ut hvor mye det koster å ruste opp skolebygningene i samsvar med kapittel 9a, og det må bevilges midler tilsvarende kostnadene for opprustning.
  • Dagens tilsynsordning for elevenes arbeids- og skolemiljø må overlates til Arbeidstilsynet eller et eget kvalitetsorgan for grunnopplæringen for å sikre at elevenes arbeids- og læringsmiljø blir ivaretatt.