Oppbygging av skoledagen

Dagens faste timestruktur og føring av fravær hindrer reell tilpasset opplæring for den enkelte elev. Oppbyggingen av skoledagen må derfor endres hvis man skal få en skole med økende grad av elevmedvirkning. Det viktige er at eleven når målene i læreplanene. Det har liten betydning om eleven er til stede i klasserommet for å gjøre dette.

Elevorganisasjonen mener at:

B.2.1

  • Timeplanstrukturen må løses opp, og skolehverdagen bygges opp på en måte som i større grad kan benytte seg av ulike læringsarenaer og kilder i opplæringen.
  • Elevene må ha tilgang til skolens utstyr og rom på ettermiddags- og kveldstid.
  • Dersom elevene ønsker det, skal det legges til rette for en fleksitidsordning med organiserte studietimer i tillegg til vanlige undervisningsøkter.
  • Elevene ikke skal tvinges til å være ute i friminuttene på skolen.
  • Det skal tilrettelegges for jevnlige pauser i løpet av skoledagen.
  • Elever skal ha mulighet til å inngå avtale med skolens ledelse om å gjennomføre deler av skolegangen uten- om fast timestruktur, dersom elevene kan påvise at dette vil føre til et større læringsutbytte.
  • Det skal stilles særdeles strenge krav til at innsats og resultater opprettholdes. Skolen plikter også å utarbeide en oppfølgingsplan for hver enkelt elev, som blant annet omfatter jevnlig evaluering av elevens faglige nivå.