Lærlingers rettigheter og medbestemmelse

Elevorganisasjonen mener at:

F.1.5

  • Lærlinger skal ha krav på samme mulighet til innflytelse på arbeidsplassen som
  • øvrige ansatte, og ha rett til medbestemmelse i egen opplæring i bedrift.
  • Lærlingråd lovfestes og opprettes i alle fylker, og det skal kvoteres inn en lærlingerepresentant i arbeidsmiljøutvalget i hver enkelt bedrift.
  • Lærere og instruktører må ha god innsikt i elevers rettigheter og plikter, for å sørge for at både rettighetene og pliktene opprettholdes.
  • Det må utarbeides klare retningslinjer for bedriftenes ansvar for lærlinger, slik at
  • overtramp forhindres.