Læreplass

Alle elever som ønsker det, skal få tilbud om opplæring i bedrift. Man ser også behovet for å senke bedrifters terskel for å ta inn elever til fagopplæring. Det er et problem at lærlinger ofte blir en kostnad for bedrifter. Det må bli bedre systemer for å sikre kvaliteten på, og innsyn i, den opplæringen som skjer i lærebedriftene.

Elevorganisasjonen mener at:

F.1.1

  • Det må lovfestes at elever skal få læreplass rett etter endt skolegang.
  • Arbeidsgiveravgiften på må lærlinger fjernes og lærlingtilskuddet økes til et nivå der lærlinger ikke utgjør noen merkostnader for lærebedriften. Dette gjelder også eventuelle ekstrakostnader bedriften får ved å ta inn lærlinger med særskilte behov.
  • Tilskuddene til lærebedriftene må differensieres etter behovene fagene stiller.
  • Dagens ordning for lærlingsøknad til bedrifter er uheldig.
  • Bedrifter som tar imot lærlinger med generell studiekompetanse skal ikke motta lavere lærlingtilskudd.
  • Dersom en elev ikke får læreplass, må fylkeskommunen gi dem et reelt alternativ. Ett år i skole kan aldri erstatte to år i bedrift.