Hospiteringsordningen

Elevorganisasjonen mener at:

G.1.6

  • Elever skal få mulighet til å prøve ut flere linjer og flere skoler flere ganger fra 8.-10. klasse.
  • Fylkeskommunene og de videregående skolene må legge bedre til rette for å ta imot elever som hospiterer fra ungdomsskolen til de respektive videregående skolene.
  • Det skal være satt av tilstrekkelige midler til hospitering, i form av lærekostnader og andre omliggende kostnader.
  • Utdanningsdirektoratet skal sette ned kvalitetskrav til hospitering. Disse kravene skal inneholde fokus på veiledning og tilrettelegging for den enkelte elev. Det må utvikles og utprøves en nettportal som skal sørge for god informasjonsflyt og at alle elever har et likeverdig tilbud.
  • Hospiteringen må ikke gå utover videregående elever sin rett til minstetimetall eller undervisning. Lærerens kompetanse i faget utdanningsvalg må formaliseres.
  • Ungdomsskolen må i større grad samarbeide med næringslivet om hospitering.