Fravær

Elevorganisasjonen mener at:

B.3.3

 • Kontaktlærer skal ha mulighet til å gi gyldig fravær.
 • Alle elever og lærlinger skal ha rett til minimum 20 dager fravær til politisk arbeid, representasjon og engasjement som ikke føres. Ved eventuelt fravær i læretiden, kan et alternativ være ulønnet permisjon.
 • Demonstrasjoner og streiker i skoletiden skal regnes som politisk arbeid, og elevene skal få gyldig fravær for deltakelse
 • Fravær skal deles inn i disse kategoriene på vitnemålet: generelt fravær, langtidssykdom, kronisk sykdom og representasjonsfravær (tillits-, politisk-, og hjelpearbeid, representasjon på nasjonale og internasjonale arrangement).
 • Elever som fra fravær på grunn av forhold som er regulert av norsk lov skal få fraværet sitt strøket fra vitnemålet.
 • En ordning hvor elever ikke får vurdering på grunn av en gitt prosent fravær skal ikke forekomme.
 • Det skal alltid utvises skjønn når elevens vurderingsgrunnlag står i fare grunnet fravær. Hvis en slik ordning mot formodning skulle forekomme, må den være proporsjonal når det gjelder timetall.
 • Foresatte som ønsker oversikt over elevenes fravær og oppmøte skal få dette dersom eleven er under 18 år og har samtykket til det.
 • Ved høyt fravær som stammer fra sykdom eller annet dokumentert fravær, skal elever tilbys ekstraundervisning. Denne undervisningen kan foregå før skoletiden eller i studietimer. Dersom ekstraundervisningen innfrir kriteriene og godkjennes, bør eleven kunne få fjernet fraværet tilsvarende gjenopptatt undervisningstid.
 • Elever og lærlinger som tar førerkort under videregående skal få gyldig fravær for all obligatorisk kjøreopplæring.
 • Kvalifisert helsepersonell, inkludert skolehelsesykepleiere, skal kunne gi dokumentert fravær ved sykdom. Eleven selv, foresatt hvis eleven er under 16, skal selv kunne dokumentere opptil tjue (20) dagers sykdom i skoleåret. Dette dokumenteres med egenmelding.
 • Samenes nasjonaldag skal være gyldig fravær på lik linje med Norges nasjonaldag.
 • Mengden fravær en elev har skal ikke påvirke muligheten til å få legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon på fravær dersom eleven har behov for det.