Elevråd

Elevorganisasjonen mener at:

B.1.3

 • Demokrati skal ligge til grunn for alt arbeidet til elevråd.
 • Elevråd skal ha obligatorisk gjennomgang av ordensreglement før det blir vedtatt, og forslagsrett til endringer i ordensreglementet.
 • Skoleeierne har ansvar for at alle elevråd i fylket får god skolering.
 • Elevrådet skal ha en ansatt elevrådskontakt som skal bistå i valgprosessen og i starten av hver periode.
 • Elevrådet må sikres midler som justeres i takt med endringer i skolens elevtall. Tilskuddet til elevrådet skal settes av på en egen budsjettpost som ikke kan brukes av skoleledelsen.
 • Rektor eller lærere ved skolen skal ikke kunne gi elevrådsrepresentanter karakter på innsatsen i elevrådet.
 • Det er positivt at skoler opererer med elevrådsarbeid som lokalt valgfag der tillitsverv og oppmøte i elevrådet føres på vitnemålet.
 • Elevrådsrepresentanter skal få et bestemt timetall til arbeidet sitt på vitnemålet.
 • Alle elevrådsrepresentanter skal få en attest på hvilket arbeid de har vært med på.
 • Det må sikres at skoleledelse, lærere eller andre ikke kan legge hindringer i veien for elevrådets arbeid.
 • Skolen skal legge til rette for at elevrådet kan fungere godt som demokratisk talerør for elevene.
 • Elevrådslederen skal hvert år velges av elevrådet eller av skolen på et allmøte. Det skal ikke være mulig for elevrådsstyret, ledelsen eller andre ledd å velge elevrådsleder.
 • Elevrådet skal avholde jevnlige møter for å oppholde god kommunikasjon mellom klassene på skolen.
 • Tillitsvalgte skal lettere kunne ta igjen timer de går glipp av på grunn av politisk arbeid.
 • Skolen har et ansvar for at de tillitsvalgte i klassene blir valgt innen tre uker etter skolestart.
 • Alle elevene skal i forkant av valg av elevrådsrepresentanter få informasjon om hva vervet som tillitsvalgt innebærer.
 • Elevrådene skal få tilbud om å være representert på planleggingsdager.
 • Elevrådet skal være involvert i ansettelsesprosesser i skolen, når skolen ansetter pedagogisk personale.
 • Elevene skal få anledning til å snakke med og stille spørsmål til jobbsøkere før det tas en avgjørelse om ansettelse.
 • Det skal legges større vekt på elevens behov i konflikter mellom elevråd og lærere.