Bistandsprosjekter i skolen

Bistand til utdanning skal ikke diskriminere, men ta sikte på å inkludere marginaliserte grupper. Utdanningsbistand skal ikke gjøre ungdom til passive mottakere, men endringsaktører i eget liv.

For å drive bistandsarbeid i skolen, må faglighet ligge til grunn. Det må være fokus på informasjon som gir et helhetlig bilde av situasjonen og tematikken rundt prosjektene.

Elevene må ha mulighet til å se sammenhenger og årsaker for å forstå hvordan engasjement, solidaritet og bistandsprosjekter kan bidra til positiv utvikling.

Elevorganisasjonen mener at:

A.5.3

  • I avgjørelsen om hvilke bistandsprosjekter som skal få innpass i skolen, må elevdemokratiet veie tyngst.
  • Elevorganisasjonen er skeptiske til alle bistands- og innsamlingsprosjekter i skolen som ikke har gode oppfølgingsrutiner, mangler lokal forankring eller hvor elevdemokratiet ikke er ivaretatt.